ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่างานของแผนก IT มีมาก และส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้และปัญหาที่เกิดขึ้นมีมากและหลากหลายขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในสำนักงาน  หน่วยงาน IT บางหน่วยงานและในบางบริษัทฯ จะใช้หลักการทำงานแบบแก้ปัญหาให้มันผ่านไปในแต่ละวัน ซึ่งก็สามารถทำได้แต่มันดูเหมือนมันขาดหลักการด้านบริหารจัดการไป ทำให้เสียโอกาสที่จะสามารถพัฒนางานด้าน IT ให้มันดีขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น ระบบ Helpdesk หรือ ระบบบริหารจัดการงานด้านไอที  จึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานให้กับฝ่ายไอทีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับเรื่องของปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์เ้พื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้

ระบบ Helpdesk ในปัจจุบันที่ใช้งานกันในประเทศไทยเท่าที่ผู้เขียนทราบมานั้นส่วนใหญ่มีราคาที่สูงมากทำให้องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดย่อมไม่กล้าลงทุน บางองค์กรอาจเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองเพื่อรองรับการใช้งานตามขอบเขตของการดำเนินธุรกิจของตนก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้แต่หากถามว่ารองรับมาตราฐาน ITIL มั้ยคงบอกว่ายังเพราะมาตราฐานการให้บริการด้านไอทีนั้นมันมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นระบบ Helpdesk จึงมีจำนวนน้อยมากที่ผลิตมาเพื่อรองรับมาตรฐาน ITIL หรือมีราคาก็คงจะสูงพอควรทำให้องค์กรขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนให้กับหน่วยงานไอทีได้